بس کن ای دل...

بس کن ای دل آه و زاری

     آه دل خستگان را اثر نيست

                 گريه تا کی ناله تا چند

                       ناله عاشقان را ثمر نيست....

 

/ 1 نظر / 39 بازدید
هتل

نه من پاره ای ز پیکر او بودم مادر این نامه یک اشارت کوتاه از سرزمین نور و نخل و پرنده است از سرزمین زخمی خوزستان