ما زرسوايی بلند آوازهايم

                                  نام ور شد هر که شد رسوای دل

/ 1 نظر / 17 بازدید
هتل

نه من پاره ای ز پیکر او بودم مادر این نامه یک اشارت کوتاه از سرزمین نور و نخل و پرنده است از سرزمین زخمی خوزستان